LIETUVOS ŽALIASIS ALJANSAS ĮRODĖ, KAD VALSTYBĖ PRIVALO RŪPINTIS ŽMONIŲ SVEIKATA

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į kylantį visuomenės nepasitenkinimą, dėl oro taršos nemaloniais kvapais, paruošė projektą dėl kvapo koncentracijos ribinių verčių nustatymo gyvenamosios aplinkos ore.
Pateiktame projekte buvo siūloma vietoje dabar galiojančios kvapo ribinės normos – 8 europinių kvapo vienetų ( OUE/ m 3 ) taikyti 5 ( OUE/ m 3 ) . Tačiau šią naują ribinę kvapo normą ministerija žemės ūkio įmonėms siūlė taikyti tik po 10 metų, aiškindama , kad žemės ūkio įmonėms reikalingas ilgesnis pereinamasis laikotarpis, negu pramonės įmonėms. Šiame projekte pramonės įmonėms buvo siūloma 5 metų pereinamasis laikotarpis, taikant 5 ( OUE/ m 3 ).
Pateiktas projektas sulaukė daug kritikos iš visuomenės dėl kvapo koncentracijos ribinių verčių nustatymo pagrįstumo, dėl perilgo laikotarpio įgyvendinant siūlomas ribines kvapo normas, bei dėl kaimo gyventojų diskriminavimo, proteguojant žemės ūkio įmones ir leidžiant joms dvigubai ilgesnį laikotarpį teršti gyvenamosios aplinkos orą.
Lietuvos žaliasis aljansas gindamas konstitucinę kiekvieno piliečio teisę, gyventi sveikoje ir švarioje aplinkoje, aktyviai dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytoje darbo grupėje ir pasitarimuose, teikė moksliškai pagrįstas ir kitų šalių patirtimi paremtus argumentus dėl kvapo ribinių verčių nustatymo gyvenamos aplinkos ore. Kartu su Lietuvos darbdavių konfederacija organizavo spaudos konferencijas, radijo laidas ir TV reportažus. Pagaliau Sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi Lietuvos žaliojo aljanso pateiktus argumentus ir visuomenės ryžtą gyventi sveikoje ir švarioje aplinkoje, šių metų rugpjūčio 1 d. patvirtino naujas 5 ( OUE/ m 3 ) kvapo koncentracijos ribines vertes gyvenamos aplinkos ore, kurios yra vienodos visoms ūkio šakoms ir įmonėms.
Tik Lietuvos žaliojo aljanso mokslininkų ir darbdavių konfederacijos pateikti argumentai, bei visuomenės nepasitenkinimas esama situacija, privertė ministeriją peržiūrėti siūlomus kvapo koncentracijos ribinės vertės įgyvendinimo terminus ir vertinti žmonių poreikius gyventi sveikoje aplinkoje, o ne proteguoti atskiras verslo grupes.

LŽA info