AR VALSTYBĖ PAJĖGI UŽTIKRINTI KAIMO GYVENTOJŲ GEROVĘ

Aplinkos ministerijos paruoštas projektas dėl aplinkosauginių reikalavimų, tvarkant mėšlą ir srutas, sulaukė daug neigiamų visuomenės vertinimų. Projekte pateikti reikalavimai dėl mėšlo ir srutų laikymo bei jų paskleidimo, tręšiant laukus, neatitinka Nacionalinio oro taršos mažinimo plano reikalavimų ir kitų valstybės priimtų įstatymų mažinti oro taršą. Projekte trūksta konkretumo ir aiškumo, o kai kurie labai svarbūs gyventojams, gyvenantiems netoli fermų, oro taršos klausimai yra nutylimi. Pavyzdžiui, nėra numatyta kokie atstumai turėtų būti nuo įrengtų skysto mėšlo
kauptuvų iki artimiausių gyvenamų namų ir visuomeninės paskirties pastatų. Tokios reglamentacijos projekte nėra, nors Aplinkos ministras puikiai žino apie didėjantį visuomenės, o ypač kaimo gyventojų, nepasitenkinimą dėl oro taršos amoniaku.
Lietuvos žaliasis aljansas pateikė Aplinkos ir Žemės ūkio ministrams siūlymus iš esmės peržiūrėti mėšlo ir srutų laikymo aplinkosauginius reikalavimus, kad nebūtų pažeistos žmonių, gyvenančių netoli fermų ir jų kompleksų, konstitucinės teisės gyventi sveikoje ir švarioje aplinkoje,
kurias privalo užtikrinti Vyriausybė ir jai pavaldžios institucijos. Pateiktame siūlyme atkreipėme Aplinkos ministerijos dėmesį, kad projekte siūlomos aplinkosauginės priemonės negali užtikrinti Sveikatos ministerijos patvirtintų oro taršos amoniako ribinių verčių, kurios yra 0,04 mg/m 3 . Taip pat pateikėme apibendrintą Europos Sąjungos patirtį, tvarkant mėšlą ir srutas.
Tikimės, kad Aplinkos ir Žemės ūkio ministrai supras, kad žmonių gerovė yra valstybės politikos pagrindas, o tenkinant ir nuolaidžiaujant siauroms žemės ūkio verslo interesų grupėms, pažeidžiamas gyventojų pasitikėjimas valstybe ir jos institucijomis.

MB Info