ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SKULPTŪRA ĮAMŽINTAS MARGININKUOSE GYVENUSIŲ ŽMONIŲ ATMINIMAS

Šiais metais šv. Angelų Sargų atlaidai Margininikų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje buvo švenčiami spalio 7 dieną. Į atlaidus susirinko gausus tikinčiųjų būrys, kurie meldėsi dėkodami angelams už jų globą ir už Margininkuose gyvenusius, šį kaimą kūrusius, jame dirbusius ir amžino poilsio Margininkų kapinėse atgulusius žmones. Šv. Mišių metu giedojo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, tenoras Mindaugas Zimkus ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto mišrus choras „Veritas“, vadovaujamas dirigentės Vitos Liaudanskaitės –Vaitkevičienės. Po šv. Mišių solistas M. Zimkus, kuriam akomponavo pianistė Paulė Gudinaitė, atlaidų dalyviams dovanojo trumpą koncertą.
Pasibaigus koncertui klebonas visus pakvietė į šventorių, kur pašventino Švč. Mergelės Marijos skulptūrą, sukurtą skulptoriaus Tomo Stambrausko. Šią skulptūrą, skirtą Margininkuose gyvenusiems ir amžinojo poilsio išėjusiems žmonėms atminti, mecenavo Zigmo, Prano, Vyto, Jurgio ir Juozo Rimų bei Juozo Strašinsko artimieji. Po skulptūros pašventinimo visi susirinko į šalią esančias kapines, kuriose su choristais prie centrinio kapinių kryžiaus giedojo maldas už visus čia besiilsinčius mirusiuosius.
Po to, visi skulptūros pastatymo mecenatai susirinko Virginijos ir Justino Rimų sodyboje ir pasidalijo vaikystės prisiminimais, kuriuos lydėjo juokas, džiaugsmas ir nuoširdi bendrystė.
Margininkų bendruomenė kartu su klebonu V. Gražulevičiumi kviečia Margininkuose gyvenusių žmonių vaikus ir vaikaičius įamžinti jų tėvų ir senelių atminimą, pastatant bažnyčios šventoriuje medinius kryžius, koplytstulpius ar skulptūras.
Tik išsaugodami ir gerbdami protėvių istorinį atminimą, patys tampame tauresni ir atsakingesni už savo ir savo vaikų ateitį.

Margininkų Bendruomenės info