Atlaidai Margininkuose

Kiekvienais metais liepos mėnesio viduryje Margininkų kaime yra švenčiame Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Tai pagrindiniai atlaidai, į kuriuos sugrįžta ne tik šiame kaime gimę ir augę žmonės, bet suvažiuoja ir svečiai iš aplinkinių gyvenviečių. Ta proga susirinkusieji ne tik meldžiasi, bet ir randa laiko pabendrauti vieni su kitais, susitinka senai matytus draugus ir kaimynus.

Šių metų atlaidai Margininkų bažnyčioje vyko liepos 15 dieną. Šv. Mišias bažnyčioje laikė Garliavos parapijos vikaras kun. Marius Pečialis, o giesmes giedojo choras „Te Deum“, kuris su Margininkų bendruomene jau spėjo užmegzti glaudžius draugystės ryšius. Pasibaigus mišioms, Margininkų klebonas Virginijus Gražulevičius dar kartą pasveikino visus susirinkusiuosius ir pakvietė pasiklausyti „Linksminkimos“ ansamblio atliekamos muzikos.

Prieš prasidedant koncertui sveikinimo žodį taip pat tarė ir Taurakiemio seniūnė Danutė Glinskienė, Kauno raj. tarybos narys Antanas Nesteckis bei Margininkų bendruomenės pirmininkas dr. Justinas Rimas, kuris įteikė bendruomenės padėkas Margininkų bažnyčios choro vadovei dr. Bronei Gudaitytei ir choro nariams: Nijolei Masaitienei, Alvydui Šalnai, Albinai Kerdokienei, Albinui Gelažiui, Albinai Keturakienei, Marijonai Vitkevičienei. Taip pat padėkos raštas buvo įteiktas Įgulos bažnyčios choro „Te Deum“ vadovui Audriui Petrausku, linkint tolimesnės gražios bendrystės. Bendruomenės padėkos raštas buvo skirtas ir ūkininkui Audriui Banioniui už pagalbą remontuojant bažnyčią ir tvarkant aplinką.

Susirinkę į Margininkų kaimo Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidus, žmonės maloniai klausėsi ansamblio atliekamo koncerto, džiaugėsi geru oru ir bendryste, tačiau pasigedo vietinės gamybos maisto gaminių bei gėrimų prekybos.

Margininkų kaimo atstovė spaudai Daiva Bagdžienė