LR Seimo darbo grupės išvados dėl gyvulininkystės problemų sprendimo

Praėjusios kadencijos LR Seimas buvo sudaręs Seimo narių darbo grupę gyvulininkystės ir paukštininkystės problemoms spręsti, kurios tikslas buvo išsiaiškinti atsakingų institucijų veiklą susijusią su gyvulininkystės ir paukštininkystės įmonių taršos mažinimu ir gyventojų reikalavimais užtikrinti jų teisę gyventi sveikoje ir švarioje aplinkoje.

Darbo grupė išnagrinėjo esamą situaciją Lietuvoje ir konstatavo:

1. Dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų nepakankamos kontrolės fermų kompleksai vykdo veiklą neatlikę privalomo poveikio aplinkai vertinimo, neįregistruotos jų sanitarinės apsaugos zonos. Nepagrįstai didinamas auginamų kiaulių skaičius, pažeidžiant aplinkosauginius reikalavimus.

2. Nėra vertinamos ir nagrinėjamos galimybės, kaip veikiančiose kiaulių fermose būtų galima reguliuoti auginamą kiaulių skaičių, derinant tai su pažangių taršą mažinančių technologijų diegimu bei mokestinėmis priemonėmis.

3. Reikia keisti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatos vertinimo procesus. Dabartiniu metu , kai už šį vertinimą moka ir vertintoją pasirenka pats užsakovas (fermų komplekso savininkas), tai vertinimas dažnai būna tendencingas, tenkinantis tik užsakovo poreikius.

4. Dėl įdingos praktikos, kai užsakovas tiesiogiai užsako ir sumoka už poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą, galimai nusiperka teigiamą išvadą dėl ko pažeidžiami visuomenės interesai mažinant skleidžiamą taršą.

5. Būtina visiems fermų kompleksams įvertinti ir nustatyti sanitarines apsaugos zonas.

6. Būtina peržiūrėti poįstatyminius aktus reguliuojančius kvapo koncentracijos ribines normas gyvenamos aplinkos ore ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisykles. Dabartinis kvapų reglamentavimas negali išspręsti esamų problemų dėl oro taršos mažinimo.

7. Griežtinti atsakomybę už gamtai daromą žalą, padidinti baudas už pakartotinai nustatytą taršą, ją skaičiuojant nuo įmonės metinės apyvartos.

8. Būtina griežtinti požeminio vandens apsaugą fermų komplekso teritorijose, bei srutų išlaistymo laukuose.

9. Tikslinga kreiptis į teisėsaugos institucijas su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tarybiniais laikais statytų fermų kompleksų, kurie be leidimų statybai ar rekonstrukcijai buvo savavališkai išplėsti, gerokai padidinant auginamų gyvulių skaičių, neatlikus poveikio aplinkai ir sveikatai vertinimo, prašant tyrimo metu įvertinti aplinkos apsaugos institucijų aplaidumą ar galimą piktybinį neveikimą.

Margininkų bendruomenės informacija