MARGININKŲ BENDRUOMENĖS NARIAI PLANUOJA NAUJUS DARBUS

2016m. balandžio 3d. Margininkų bendruomenės nariai bendrame susirinkime aptarė bendruomenės pirmininko ataskaitą už 2015 metus ir patvirtino veiklos planą 2016 metams. Susirinkimo metu Margininkų bendruomenė pasipildė naujais trimis nariais ir atnaujino bendruomenės tarybą, išrinkdama du naujus narius. Tarybos narias tapo seniūnaitis Audrius Banionis ir bendruomenės narys Romualdas Vaičiukynas, kuris tarybos posėdžio metu buvo išrinktas bendruomenės pirmininko pavaduotoju. Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su seniūnaičio, kuris atstovauja Margininkų kaimo gyventojų interesus seniūnijoje, vykdomomis funkcijomis. Seniūnaitis ne tik skatina gyventojus, bet ir pats dalyvauja prižiūrint gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpinasi aplinkos apsauga, labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais ( socialinės rizikos šeimomis, neįgaliaisiais ), organizuoja bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones, sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius, prireikus teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams, apie savivaldybės institucijų funkcijas ir jų darbo laiką.

2016 metais bendruomenė toliau skirs dėmesį oro taršos ir nemalonių kvapų , sklindančių iš Margininkų fermų komplekso, mažinimui. Pirmininkas J.Rimas savo ataskaitoje konstatavo, kad 2015 metais fermų savininkas A. Banionis nepakankamai skyrė dėmesio susitarimams įgyvendinti dėl oro taršos mažinimo. 2016m. bendruomenė kartu su fermų savininku A. Banioniu planuoju įgyvendinti konkrečias priemones kvapų mažinimui. Numatytų priemonių įgyvendinimui A. Banionis 2016m. vasario 22d. pasirašė sutartį su Aplinkos vadybos ir audito institutu dėl fermų audito ir oro taršos matavimų atlikimo, siekiant sumažinti oro taršą ir skleidžiamus kvapus. Metų pabaigoje įvertinsime pasiektus rezultatus ir informuosime Margininkų kaimo gyventojus.

Bendruomenė planuoja ir toliau rūpintis Margininkų gyventojų gerovės klausimais, tampriai benudarbiaudama su seniūnija, rengti kultūrinius renginius ir susitikimus su vietos valdžios atstovais. Taip pat priimtas sprendimas 2016m. balandžio 23d. organizuoti talką ir surinkti šiukšles iš gatvių pakraščių, kurios yra užterštos ne tik buitinėmis šiukšlėmis, bet ir neatsakingų žmonių išmestomis nereikalingomis automobilių senomis padangomis.

Margininkų bendruomenės