MARGININKŲ BENDRUOMENĖS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

1. Organizuoti dokumentinės medžiagos apie Margininkų kaimo istoriją surinkimą.

2016 metai

2. Atlikti Margininkų bažnyčios varpinės studiją dėl rekonstrukcijos techninio projekto

paruošimo.

2016 metai

3. Kartu su Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu , Aplinkos vadybos ir audito

institutu bei ūkininku A.Banioniu tęsti projekto įgyvendinimą „ Dėl oro taršos ir nemalonių

kvapų mažinimo Margininkų fermų komplekse“.

2016 metai

4. Koordinuoti sutarties „Dėl oro taršos ir nemalonių kvapų mažinimo Margininkų fermų

komplekse“ įgyvendinimo eigą. Kartą per tris mėnesius organizuoti bendrus sutarties

partnerių pasitarimus.

2016 metai

5. Margininkų bažnyčioje Šv.Jurgio atlaidų dieną organizuoti mišraus choro „Pavasaris“

koncertą.

2016 m. balandžio 24d.

6. Organizuoti gyventojų talką kaimo aplinkos tvarkymui.

2016 m. balandžio 23d.

7. Tėvo dienai paminėti organizuoti koncertą „Ave Marija“

2016 m. birželio 4d.

8. Lietuvos Karaliaus Mindaugo dienai paminėti organizuoti koncertą „Tau Tėvyne“.

2016 m. liepos 6d.

9. Organizuoti Pažaislio muzikos festivalio koncertą „Septynios muzikinės pastelės“

2016m. rugpjūčio 7 d.

10. Padėti Margininkų bažnyčios klebonui organizuoti Š. Jurgio, Šv. Mergelės Marijos

Škaplierinės ir Šv. Angelų Sargų atlaidų šventes.

2016m. balandis, liepa, spalis mėn.

11. Organizuoti bendrus Margininkų kaimų gyventojų susirinkimus, informuojant juos apie jiems

aktualių klausimų sprendimą seniūnijoje.

2016m. pagal poreikį

12. Kartu su seniūnija spręsti Margininkų kaimo gyventojams aktualius klausimus

2016m. pagal poreikį

Veiklos planas patvirtintas visuotiniame narių susirinkime 2016m. balandžio mėn. 03d

Bendruomenės pirmininkas dr. Justinas Rimas