LIETUVOS ŽALIASIS ALJANSAS AKTYVIAI DALYVAUS ĮGYVENDINANT LIETUVOS DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJĄ

Dėl Lietuvos darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo šių metų lapkričio mėnesį Lietuvos žaliojo aljanso ( LŽA) tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas ir tarybos pirmininko pavaduotojas doc. dr. Justinas Rimas susitiko su Aplinkos ministru Kęstučiu Navicku. Pasitarimo metu buvo pasikeista nuomonėmis dėl kylančių problemų, įgyvendinant nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, ir buvo sutarta dėl bendradarbiavimo, ruošiant įstatymų ir poįstatyminių aktų projektus. Taip pat sutarta, kad LŽA atstovas nario teisėmis dalyvaus Aplinkos ministerijos kolegijos posėdžiuose.

LŽA vienas iš pagrindinių veiklos tikslų yra dalyvauti Lietuvos darnaus vystymosi strategijos formavime, teikiant sprendimų projektus tiek atstovaujančios, tiek ir vykdančios valdžios atstovams. Taip pat vertinti ir reikšti nuomonę dėl priimamų aplinkosauginių sprendimų.

Ministras Kęstutis Navickas LŽA atstovus informavo apie ministerijos vykdomą institucinę reformą, artimiausius spręstinus uždavinius atliekų tvarkymo srityje, apie vykdomus vystomojo bendradarbiavimo projektus bei darnaus vystymosi spręstinus klausimus. Doc. dr. Justinas Rimas išdėstė spręstinas problemas pramonės bei žemės ūkio srityse, atkreipdamas ministro dėmesį į nepakankamą ministerijai pavaldžių aplinkosaugos institucijų darbą kovojant su aplinkos teršėjais, ypač žemės ūkio srityje. Pateikė konkrečius pavyzdžius, kada nėra užtikrinama horizontalaus bendravimo tarp ministerijai pavaldžių institucijų, dėl ko nukenčia priimamų sprendimų efektyvumas. Taip pat pasikeitė nuomonėmis dėl ūkio subjektų planuojamos ūkinės veiklos vertinimo tobulinimo.

Margininkų bendruomenės info.