BLOGI KVAPAI, SKLINDANTYS IŠ FERMŲ, BUS PANAIKINTI

posedisMargininkų bendruomenė kartu su partneriais: Jonavos rajono Upninkų kaimo bendruomenės asociacija, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmais, Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu, vykdydama projektą „Margininkų ir Upninkų kaimų kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas, siekiant teigiamos įtakos klimato kaitai“ ir pasitelkusi Kauno technologijos universiteto mokslininkus atliko kiaulių fermų komplekso, priklausančio ūkininkui Audriui Banioniui, oro taršos tyrimus.

Tyrimo išvados:

  • Gyvulininkystė yra tiesioginis šiltnamio dujų (CH4, NH3) šaltinis, tačiau klimatą ji veikia ir netiesiogiai. Dėl gyvulininkystės poveikio mažėja bioįvairovė, skurdėja dirva, didėja vandens ir oro tarša. Iš visų klimato kaitos priežasčių gyvulininkystei tenka 18 proc. Dėl šios veiklos išsiskiria 9 proc. visų šiltnamio dujų ( CO2 ekvivalentas), 65 proc. viso išskiriamo azoto suboksido N2O ir 20 proc. metano CH4.
  • Fermų komplekso kvapas, nuo 2004 metų ūkyje pradėjus intensyviai plėtoti gyvulininkystės verslą, tapo Margininkų kaimo plėtros stabdžiu. Fermų komplekse daugiausia nemalonių kvapų sklinda iš kiaulių fermų. Ūkyje amoniako, sietos vandenilio ir kt. cheminių medžiagų kvapai yra ypač ryškiai jaučiami fermose, prie skysto mėšlo kaupimo rezervuarų, tręšiant laukus.
  • Svarbiausi kvapo (amoniako, sieros vandenilio) šaltiniai šiose kiaulidėse buvo kiaulių fermų grindys, kiaulių fermų mėšlo kanalas, kiaulių fermų vėdinimo sistema, kiaulių fermų skysto mėšlo atviri rezervuarai, skysto mėšlo laistymas (terpimas) laukuose. Ūkis per atmosferos taršą daro neigiamą poveikį vietos kraštovaizdžiui, klimato kaitai ir Margininkuose gyvenančių gyventojų gyvenimo kokybei.
  • Teršalų (amoniako, sieros vandenilio, merkaptanų) sklaidos skaičiavimai rodo, kad A.Banionio ūkyje (Margininkų k., Kauno raj.) ištisus metus iki 300m. spinduliu aplink kiaulių ir karvių tvartus yra amoniako ir merkaptanų koncentracijos viršija Lietuvoje galiojančias ribines vertes. Nepalankiomis sklaidai sąlygomis tokiu pat spinduliu yra viršijama ir sieros vandenilio ribinė vertė, o amoniako ir merkaptanų koncentracijų viršijimai pasireiškia net toliau nei 2km spinduliu.

Įvertinus atliktų tyrimų išvadas ir rekomendacijas, Margininkų bendruomenės pirmininkas dr. Justinas Rimas partneriu vardu su ūkininku A. Banioniu 2012m. gruodžio 3d. pasirašė susitarimą dėl konkrečių veiksmų plano įgyvendinimo siekiant mažinti oro taršą ir nemalonių kvapų sklaidą.

Bendruomenės atstovė spaudai Daiva Bagdžienė

sutartis